Your Cart

นวัตกรรมเส้นใยอัจฉริยะ

Zinc Oxide Nano is an Innovative Intelligent Fiber

Zinc Oxide Nano

คือเสŒนใยอัจฉริยะที่มีนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีเขŒาไปป˜›นรวมกับเสŒนดŒาย
ที่ฝ˜งลึกในทุกอณูของเสŒนใย จึงเปšนเสŒนใยที่มีคุณสมบัติยับยั้งไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา
ไม‹ใช‹เปšนการเคลือบสารบนพื้นผิวผŒา เสŒนใย Zinc Oxide Nano มีคุณสมบัติโดดเด‹นในการ
“ยับยั้งการเพิ่มจำนวนและลดการแพร่กระจายของไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา”

ผลิตภัณฑ์ Zinc Oxide Nano ได้รับการรับรองจากสถาบันทดสอบระดับนานาชาติ

สถาบัน MSL ในอังกฤษ, สถาบัน SGS ในฮ่องกง, สถาบัน Nelson Lab ในสหรัฐอเมริกา,และผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสิ่งทอต้านไวรัส ISO 18184

การทำงานของ Zinc Oxide Nano

Zinc Oxide Nano จะเริ่มทำลายเชื้อไวรัสตั้งแต่ครั้งแรกที่สัมผัสด้วยการเข้าไปทำลายเปลือกโปรตีนและไขมันที่เป็นเยื่อหุ้มเซลล์ไวรัสและแบคทีเรียอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งไวรัสไม่สามารถทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้ อีกทั้งยังทำลายห่วงโซ่อาหารของไรฝุ่น สาเหตุหลักของอาการภูมิแพ้

ผลิตภัณฑ์ Zinc Oxide Nano ดีกว่ายังไง?

ผลิตภัณฑ์ Zinc Oxide Nano สามารถยับยั้งไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราได้ สามารถป้องกันไรฝุ่นที่เป็นสาเหตุหลักของโรคภูมิแพ้ ปราศจากสารก่อมะเร็ง ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ป้องกันกลิ่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพยังสูงกว่า 99% แม้ผ่านการซักมากกว่า 150 ครั้ง

นวัตกรรม - Candycando  - Zinc Oxide Nano

ผ้า Zinc Oxide Nano ผลิตมาจากเส้นใยรีไซเคิลที่ทำมาจากขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วซึ่งผ่านการทำความสะอาดมาอย่างดี โดยธรรมชาติของผ้าชนิดนี้เมื่อผ่านการใช้งานไปสักระยะ เนื้อผ้าอาจจะมีขุยขึ้นมาซึ่งเกิดขึ้นได้ปกติ เพื่อความสวยงามของการใช้งาน สามารถตัดขุยที่ขึ้นมาออกได้ โดยประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อโรคยังคงอยู่ เนื่องจาก Zinc Oxide Nano ได้ถูกผสมไปตั้งแต่ขั้นตอนของการปั่นเส้นด้าย ทำให้ Zinc Oxide Nano คงอยู่ในเนื้อผ้าตลอดการใช้งาน

ประสิทธิภาพการทำงานของ Zinc Oxide Nano

นวัตกรรม - Candycando  - Zinc Oxide Nano

ผลิตภัณฑ์ Zinc Oxide Nano ผ่านการรับรองจากสถาบันทดสอบระดับนานาชาติ 3 สถาบัน

สถาบัน MSL ในอังกฤษ
สถาบัน SGS ในฮ่องกง
สถาบัน Nelson Lab ในสหรัฐอเมริกา
และสถาบันรับรองมาตรฐานสากลภายใต้ IS0 18184
ซึ่งสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสได้สูงกว่า 99%

Testing Result

Testing Result

นวัตกรรม - Candycando  - Zinc Oxide Nano

OEKO-TEX®Standard 100 Cilass 1 Certified

ผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์ ที่มีการใช้สารชีวฆาตโดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ตามมาตรฐานข้อกําหนดของสหภาพยุโรป

นวัตกรรม - Candycando  - Zinc Oxide Nano

REACH SVHC Certified

ผ่านการตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย ไม่มีสารอันตรายต่อผู้บริโภคและต่อสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรม - Candycando  - Zinc Oxide Nano

Ful y compliance with BPR legislation

ผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์ ที่มีการใช้สารชีวฆาตโดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ตามมาตรฐานข้อกําหนดของสหภาพยุโรป

บทความยอดนิยม
ทำไมจึงต้องเลือกใช้ ผ้าขนหนู Zinc Oxide Nano? - Candycando  - Zinc Oxide Nano

ทำไมจึงต้องเลือกใช้ ผ้าขนหนู Zinc Oxide Nano?

13 ธันวาคม 2022 CandyCando, นวัตกรรม Zinc Oxide Nano

เราได้คิดค้น วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอโดยให้ความสำคัญกับนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของเส้นใยให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและช่วยยกระด

อ่านเพิ่มเติม
บทความล่าสุด